نگارش 6.2.5: https://idpay.ir/tavafi-ir/file/34051 

نگارش 6.2.7: https://idpay.ir/tavafi-ir/file/262348 با قابلیت پشتیبانی NTVDM64 برای ویندوزهای 64 بیتی، دانلود کنید.