لطفا سئوال خود را برای طراحی فلوچارت در بخش ارسال نظر خصوصی، بنویسید.

لطفا توجه داشته باشید:

  • نحوه برقراری ارتباط با خود را تعیین کنید. (تلفن، ایمیل، پیامک، واتساپ، و ...)
  • هزینه طراحی فلوچارت کمتر از 50 هزار تومان نیست.
  • فقط با نرم افزار FLOWGORITHM فلوچارت تنظیم می شود.
    • معیار تست و بررسی صحت فلوچارت و الگوریتم فقط با نرم افزار فلوگوریتم تضمین می شود.